Still fra Contemporary Memory – I’ll Bring You Home (1998)

 

Please scroll down for English.

 

Avsluttende arrangement under Victor Lind – Contemporary Memory 

Vi takker alle som har besøkt Victor Linds utstilling og ønsker velkommen tilbake til de avsluttende arrangementer.
Utstillingen har vært en publikumssuksess og har hatt rekordstor oppslutning i pressen.

Se her for den omfattende presseomtalen. Utstillingen vil i tillegg bli anmeldt i neste nummer av papirutgaven av Artforum.

 

Lørdag 26. januar kl. 13: Kunstner viser kunstner
Lars Petter Hagen (komponist, direktør og kunstnerisk leder Ultimafestivalen), Inger Elisabeth Hansen (poet, oversetter og årets festspilldikter i Bergen) og Ane Hjort Guttu (billedkunstner).
Kunstner viser kunster er et visningsformat i samtaleform der inviterte kunstnere forteller om aktuelle utstillinger fra sitt personlige og kunstneriske ståsted.

 

Søndag 3. februar kl. 13: Andre fiksjoner, andre muligheter
Opplesning og samtale: På hvilken måte kan fiksjonen bidra til å se historiske traumer i et nytt lys?
Merethe Lindstrøm (forfatter og vinner av Nordisk Råds Litteraturpris 2012) leser fra sin nyeste bok Dager i stillhetens historie, Espen Søbye (filosof og forfatter) leser fra sin bok Kathe, alltid vært i Norge og forfatter Jan Erik Vold vil lese Ruth Maiers dagbok etterfulgt av en samtale om fiksjonens muligheter i historiefremstillingen.

 

Contemporary Memory

9. november 2012 – 3. februar 2013

Noen kunstverk har en egen evne til å vri kniven om i såret. Kraften i slike verk ligger ikke bare i at de skaper ubehag, men at dette ubehaget henger igjen. (…) Dette er en egenskap ved verket og et mål på dets kompleksitet og evne til å få tilskueren til å stoppe opp og tenke på nytt. Og denne egenskapen er tydelig til stede i arbeidene som Victor Lind har brukt nesten 20 år på å skape i syklusen Contemporary Memory.  (Charles Esche, katalogtekst 2012)

Utstillingen Contemporary Memory med den norske kunstneren Victor Lind finner sted på Kunstnernes Hus fra 9. november 2012 til 3. februar 2013. Utstillingen blir den største presentasjonen av Linds kunstnerskap til dags dato, og vil for første gang presentere verkssyklusen Contemporary Memory i sin helhet.

Lind var en sentral figur i den radikale kunstgruppen GRAS på 70-tallet, men har siden 1994 viet seg til syklusen Contemporary Memory. Arbeidet har et spesifikt historisk forelegg, deportasjonen av norske jøder under den 2. verdenskrig og rettsprosessen i etterkant. Arbeidene undersøker og iscenesetter fortidens hendelser og belyser et dunkelt kapittel i norsk krigs- og etterkrigshistorie. Samtidig belyser Contemporary Memory ubehagelig aktuelle konfliktområder i samtiden knyttet til maktmisbruk, fremmedfrykt og rasisme. Gjennom et billedspråk som både er komplekst og kommuniserende, skaper Lind en slags minnesmerker eller mot-monumenter. Disse belyser grunnleggende filosofiske problemstillinger vedrørende skyld og ansvarsfraskrivelse, og mulighetene for et humanitært politisk engasjement. Som utstillingens tittel hentyder til, ønsker Victor Lind med prosjektet å holde samtidsminnene synlige og levende.

Utstillingens omdreiningspunkt er to historiske figurer og valgene disse tok under den andre verdenskrig. Den ene var en politiinspektør som tjente den norske stat under krigen, og den andre er en gartner ved et gartneri i utkanten av Oslo. En av dem tok beslutningen om å sende 532 jøder til konsentrasjonsleiren, den andre bidro til å hjelpe over 1000 forfulgte individer, halvparten jøder, over grensen til Sverige. Charles Esche skriver følgende i sin katalogtekst til utstillingen: Lind trekker de to mennene ut fra sine hverdagsmiljøer og retter søkelyset mot dem, og ut fra deres hverdagslige veivalg lager han en episk historie. Deres handlinger og følgene av valgene de foretok, blir til en mytologisk fortelling om rett og galt som ikke bare angår livet i Oslo i 1942, men også mange andre situasjoner og øyeblikk i menneskehetens historie.

Utstillingen er kuratert av Ida Kierulf i samarbeid med ekstern kurator Per Bjarne Boym. Utstillingen vil følges av en katalog med tekster av Charles Esche, direktør ved Van Abbe museet i Nederland, Marianne Heier, årets festspillutstiller i Bergen, samt Per Bjarne Boym og Ida Kierulf.

Utstillingen følges av et internasjonalt filmprogram kuratert av Maria Fosheim Lund og Maria Moseng som er filmvitere og redaktører i WUXIA – et nytt norsk filmblad og en visningsplattform for film og video.

 

///

 

Contemporary Memory

November 9, 2012 – February 3, 2013

There’s a way some artworks have of sticking the knife in the wound. (…) This discomfort is a quality of the work; a measure of its complexity and its success in creating something that makes a viewer stop, feel and think anew. It is a quality shared in the collection of works made by Victor Lind over nearly 20 years and entitled Contemporary Memory (Charles Esche, 2012)

Victor Lind has attained a central position on the Norwegian art scene from the 1970’s onwards, still the exhibition is the first extensive presentation of his work in Norway. Lind was an important figure in the politically radical movement GRAS in the 70’s, but has since 1994 worked solely on Contemporary Memory. The cycle deals with Holocaust and the deportation of Norwegian Jews during the Second World War. Lind’s conceptual and poetic approach and his highly personal take on the subject, highlight an unspoken chapter in Norwegian history. It also raises increasingly important questions in contemporary political reality regarding migration, racism and the abuse of power. Contemporary Memory focuses on the choices made by two Norwegian protagonists caught up in the Second World War; a police inspector in the service of the Norwegian state when it was invaded and forced to embrace National Socialism, and a gardener at a plant nursery in the outskirts of Oslo providing fruit and vegetables for the city. One of them made the decision to send 532 Jews to the concentration camps, the other helped  save over 1000 individuals, half of them Jews, by bringing them to safety over the border to Sweden.

Charles Esche, Director of the van Abbe Museum in Eindhoven writes the following in his catalogue text for Lind’s exhibition: In both cases, Lind extracts these men from their everyday environment, literally highlighting them and shaping the mundane choices they made into an epic tale. The way they conduct themselves and the consequences of their choices grow into a mythology of right and wrong that speaks not only to 1942 in Oslo but to many other situations and moments in human history.

Parallel to the exhibition, Kunstnernes Hus presents an international film and video programme curated by Maria Fosheim Lund and Maria Moseng, editors in WUXIA – a new Norwegian film magazine and a screening platform for film and video.

 

 

Utstillingen er støttet av / The exhibition is supported by:

             Billedkunstnernes Vederlagsfond

Share →