Laumann_0168_web

Berlinmuren, Mini-Europe, Brussel, 2014. Foto: Lars Laumann

 

Kompendium

27. november 2015 – 14. februar 2016

Åpning fredag 27. november kl. 19.00

Utstillingen Kompendium med den norske kunstneren Lars Laumann viser utvalgte videoverk fra 2006 til i dag. Laumann er en av Norges mest anerkjente kunstnere internasjonalt, men flesteparten av verkene har sjelden blitt vist i Norge. Kunstnernes Hus er stolte over å være vertskap for kunstnerens mid-career retrospektiv etter at han har blitt vist ved prestisjetunge institusjoner som MoMA og New Museum i New York, samt Kunsthalle Basel og Tate Modern.

Gjennom å filme, redigere og sammenstille funnet materiale og erfarte fortellinger, skaper Laumann en form for virtuose filmcollager med et omfattende persongalleri. Samarbeidet med kunstnere, filmskapere og musikere etterlater seg avgjørende spor i resultatet. Kunstneren henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og utforsker mennesker og fenomener som eksisterer på siden av samfunnet. Med et globalt blikk på så vel populærkulturelle ikoner som samtidige politiske forhold, belyser han de mer komplekse kreftene i vår kultur.

Utstillingen inneholder verk som Morrissey Foretelling the Death of Diana (2006), en montasje av eksisterende filmklipp som utvikler seg til en konspiratorisk og labyrintisk fortelling om to populærkulturelle ikoner. Utstillingen omfatter dessuten Laumanns mye omtalte verk Berlinmuren, som ble laget for den femte Berlin-biennalen i 2008. Verket, som ser nærmere på problemstillinger knyttet til animisme og objektsrelatert seksualitet, har fått en ny romlig artikulering på Kunstnernes Hus som inkluderer både film og objekter. Videoverket Prima, Sekunda, Afrika! ble laget i samarbeid med kunstneren Kjersti G. Andvig i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014. Filmen, som tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur med et fokus på eksport av norsk tørrfisk, utgjør en odyssé gjennom de vidt forskjellige miljøene i Norge og Vest-Afrika som oppstår omkring denne industrien. Samarbeidet med Benjamin A. Huseby, You Can’t Pretend to be Somebody Else, You Already Are (2009-2011), basert på sangeren Nico’s selvbiografi, vises også i utstillingen Kompedium.

Flere av Laumanns tidligere verk behandler temaer som besettelse, seksualitet og marginalisert eksistens. Hans nyeste film, Season of Migration to the North (2015), følger de samme sporene og kobles samtidig til brennende og høyaktuelle problemstillinger omkring migrasjon, flyktingpolitikk og LHBT-rettigheter. I arbeidet forteller Eddie Ismael sin historie etter å ha ankommet Norge som flyktning fra Sudan. Som en parallell historie gjenfortelles dagboksnotatene til Ruth Maier som kom som østerriksk flyktning til Norge under andre verdenskrig. Filmen får dermed en dimensjon som kobler samtiden til historien og det internasjonale til det lokale.

Cecilia Lopez, komponist fra Argentina basert i New York, har sammen med Laumann laget musikken i kunstnerens siste film. Lopez fremfører sitt verk RED kl. 21 på åpningskvelden, i Auditoriet.

 

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Kgl. Norsk Utenriksdepartement.

OMVISNINGER
Åpen omvisning hver søndag kl. 14.00, inkludert i billetten.
Gratis omvisning for skoleklasser i utstillingsperioden.
Bestill på mb@kunstnerneshus.no, eller se hjemmesiden for mer informasjon.

kunstnerneshus.no
facebook.com/kunstnerneshus
instagram/kunstnerneshus

Alt tekstmateriale fra verkene i utstillingen har blitt samlet inn i e-boken Kompendium, og kan lastes ned her:

Kompendium-2.pdf
www.drsprucebooks.com/lars-laumann-kompendium

///

The exhibition Kompendium with the Norwegian artist Lars Laumann features a selection of video works from 2006 until today. Though Laumann is one of Norway’s most internationally acclaimed artists, most of his works have rarely been shown in Norway. Kunstnernes Hus is proud of hosting this mid-career retrospective following the artist’s exhibitions at prestigious institutions such as MoMA and New Museum in New York, as well as Kunsthalle Basel and Tate Modern.

By filming, editing, and juxtaposing a mix of appropriated materials and subjectively experienced narratives, Laumann creates virtuoso, visual film collages that feature an extensive cast of characters. His collaborations with artists, filmmakers, and musicians clearly influence the final result. The artist seeks inspiration from the margins of pop culture and explores people and phenomena on the outskirts of society. With a global perspective on both pop culture icons and contemporary political events, Laumann sheds light on the more complex forces of our culture.

The exhibition contains works such as Morrissey Foretelling the Death of Diana (2006), a montage of existing film clips that evolve into an intricate and conspiratorial narrative of two pop culture icons. The exhibition also includes Laumann’s much-discussed work Berlinmuren, which he made for the 5th Berlin Biennale in 2008. The work, which takes a closer look at issues connected to animism and object-related sexuality, has been spatially reconfigured at Kunstnernes Hus and includes both video and objects. The video work Prima Secunda Africa! is a collaboration with the artist Kjersti G. Andvig made in connection with Norwegian Constitution’s bicentennial in 2014. The film, which deals with Norwegian and African coastal culture with a particular eye on the export of Norwegian stockfish, represents an odyssey through the highly dissimilar Norwegian and West African environments that are created by this industry. The work You Can’t Pretend to Be Somebody Else, You Already Are (2009-2011), a collaboration with the artist Benjamin A. Huseby based on the biography of the singer Nico, has also been featured in Kompendium.

Several of Laumann’s earlier works have dealt with themes such as obsession, sexuality, and marginalized existence. His most recent film, Season of Migration to the North (2015), explores these topics as well, even as it is linked to today’s urgent issues of mass migration, refugee policies, and LGBT-rights. In film, Eddie Esmail tells his story, having arrived in Norway from Sudan as a refugee. In a parallel story, the diary notes of Ruth Maier are being told. Maier arrived in Norway as a young refugee from Austria during the Second World War. The film is thereby given yet another dimension, connecting history to the past and the international to the local.

Cecilia Lopez, an Argentinian composer based in New York, has worked on the musical score with Lars Laumann in the artist’s last film. Lopez will be performing her piece RED at 9 pm on the opening night.
The exhibition has received support from Billedkunstnernes Vederlagsfond, Arts Council Norway, Fritt Ord Foundation and Norwegian Ministry of Foreign Affairs

 

Share →