plakat2_web

ALL MATEN DU  ÅT OG TANKENE I HJERNEN

Master i billedkunst, Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo

 

Åpner på Kunstnernes Hus fredag 29. mai 2015 kl. 19.00.

 

Avgangsstudentene ved masterprogrammet i billedkunst på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo inviteres enda en gang inn i Kunstnernes Hus. Utstillingen finner denne gangen sted i hele første etasje på Kunstnernes Hus, i styrerommet i andre etasje, mellom første og andre etasje og ute i Slottsparken. Bidragene omfatter installasjon, skulptur, performance og fotografi.

Avgangsutstillingen er et av mange programpunkter gjennom året på Kunstnernes Hus som ytterligere befester de to institusjonenes samarbeid og bidrag til kunstscenen i Oslo. Gjennom sin studietid har de 14 kunstnerne som definerer årets Avgangsutstilling 2015 (29. mai – 14.juni 2015) vært viktige bestanddeler av Oslos kunstscene gjennom utstillinger, prosjekter, publikasjoner og internasjonale prestasjoner – og vil fortsette å være det der de velger å slå seg ned.

 

Avgangsstudenter i 2015 er:
Razan F. Akramawi A., Alan Armstrong, Amelia Beavis-Harrison, Emma Brack, Ronny Faber Dahl, Tobias-Alexander Danielsson, Jon Vogt Engeland, Espen Gleditsch, Miriam Hansen, Silje Johannessen, Solveig Lønseth, Ellakajsa Nordström, Sara Rönnbäck, Sasha Waltå.

Kurator for årets avgangsutstilling er Jenny Kinge.

 

Utstillingstittelen er lånt fra et dikt av den norske forfatteren Tor Ulven (1953–1995), og viser til prosessen studentene har gjennomgått i studietiden. I forbindelse med avgangsutstillingen har studentene i fellesskap produsert en håndlaget arkivmappe som inneholder kunstneriske bidrag knyttet til avgangsarbeidene. Arkivet har et begrenset opplag og er til salgs i resepsjonen på Kunstnernes Hus.

Kunstakademiet ble opprettet i 1909 og er i dag et av seks fakulteter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Norges største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunstakademiet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå innen billedkunst, og tar aktivt del i Oslos kunstscene gjennom et tett samarbeid med Kunstnernes Hus og offentligheten, eksempelvis Åpent Forum, Akademirommet og FKDS (Fondet for kunst- og designstudenter) atelierstipend for tidligere avgangselever.

I løpet av utstillingsperioden vil det foregå ulike aktiviteter, deriblant performance, guidede turer i Slottsparken og seanser i utstillingen på nattestid.

 

EVENT PROGRAM

Amelia Beavis-Harrison, Penitentiary of Fallen Women
Amelia Beavis-Harrisons performance kommenterer the Magdalene Laundries, en undertrykkende religiøs institusjon som holdt kvinner i forvaring fra 1600 og frem til 1996.

Performance, Auditoriet
4. juni, kl. 19.00
(presis)

 

Sasha Waltå, Crow Crow Crow, cultural coevolution (part 3)
Den tredje delen i Sasha Waltås verk Crow, Crow, Crow, cultural coevolution, er en performance i form av guidede kråke-turer i Slottsparken. Turene varer i omtrent 45 minutter og er begrenset til fem deltagere per tur. Språket vil være på svensk eller engelsk, avhengig av deltagerne. Påmelding gjøres i resepsjonen på Kunstnernes Hus. Oppmøte finner sted ved hovedinngangen til Kunstnernes Hus.

Performance i Slottsparken vis-à-vis Kunstnernes Hus.
Tirsdag 2. juni kl. 12.00
Torsdag 4. juni kl. 17.00
Lørdag 6. juni kl. 12:00
Tirsdag 9. juni kl. 12:00
Søndag 7. juni kl. 12:00
Torsdag 11. juni kl. 17:00
Lørdag 13. juni kl. 12:00
Søndag 14. juni kl. 12:00

 

Miriam Hansen og Sara Rönnbäck, Hidden abilities
Miriam Hansen og Sara Rönnbäcks seanser kan sees som en alternativ guidet tur av utstillingen. Interessen i seanse som metode ligger i potensialet til å hente inn informasjon fra verket som ikke forholder seg til en logisk lesning av det. Målet er å skape en situasjon der man kollektivt forsøker nærme seg en mer direkte persepsjon av kunstverkene. Påmelding via mail, johansen.miriam@gmail.com, fra og med 25. mai.

I utstillingsrommene / hovedsalen
Torsdag 4. juni kl. 00:00 – 01:00
Fredag 5. juni, kl. 00:00 – 01:00
Lørdag 6. juni, kl. 00:00 – 01:00

///

 

Master Graduation Exhibition 2015

The Academy of Fine Art, Oslo National Academy of the Arts.
Opens at Kunstnernes Hus Friday 29 May 2015 at 7pm.

 

Once again, the graduating Master of Fine Art students of the Academy of Fine Art at the Oslo National Academy of the Arts are invited to exhibit at Kunstnernes Hus. This time the exhibition takes place in the entire first floor of Kunstnernes Hus, the boardroom on the second floor, between the first and second floor and the Castle Park. Contributions include installation, sculpture, performance and photography.

The graduation show is one of several programme points throughout the year at Kunstnernes Hus, further solidifying the two institutions’ collaboration and contribution to Oslo art scene. Throughout their studies the 14 emerging artists who define the master graduation show  (29 May-14 June 2015) have been instrumental and integral to the Oslo art scene through exhibitions, projects, publications and international accomplishments–and will continue to be so in their chosen contexts after their studies.

 

Class of 2015:
Razan F. Akramawi A., Alan Armstrong, Amelia Beavis-Harrison, Emma Brack, Ronny Faber Dahl, Tobias-Alexander Danielsson, Jon Vogt Engeland, Espen Gleditsch, Miriam Hansen, Silje Johannessen, Solveig Lønseth, Ellakajsa Nordström, Sara Rönnbäck, Sasha Waltå.

Curator for the graduation exhibition is Jenny Kinge.

 

The exhibition title is borrowed from a poem by the Norwegian author Tor Ulven (1953-1995) and refers to the process the students have gone through during their study period. In connection with the graduation show all the students have jointly compiled a handmade archive folder that contains artistic contributions relating to the degree works. The archive is made in a limited edition and is available for purchase at the reception at Kunstnernes Hus.

 

The Academy of Fine Arts was established in 1909 as Norway’s first state education in the visual arts and is today one of six faculties at the Oslo National Academy of the Arts, Norway’s largest educational institution for artists and designers. The Academy of Fine Art offers educational programmes at Bachelor and Master level within Fine Art, taking active part in the Oslo art scene through a close collaboration with Kunstnernes Hus and the public, in programmes such as Open Forum, Akademirommet and FKDS (Fondet for kunst- og designstudenter) which offer studio stipends for former graduates.

 

During the exhibition period various events and activities will take place, including performances, guided tours of the Castle Park and séances in the exhibition at night.

 

EVENT PROGRAM

Amelia Beavis-Harrison, Penitentiary of Fallen Women
The performance will comment on the Magdalene Laundries, which became an oppressive religious institution used to detain women from 1600 to 1996.

Performance, the Auditorium
June 4th, 7pm (sharp)

 

Sasha Waltå, Crow Crow Crow, cultural coevolution (part 3)
The third part of Sasha Waltå’s work Crow, Crow, Crow, cultural coevolution, is a performance in the form of guided crow-tours in the Castle Park. The tours will last approximately 45 minutes and are limited to maximum five participants per tour. The language will be Swedish or English, depending on the participants. Please sign up for the guided tour at Kunstnernes Hus reception. Meeting and starting point for the tour is by the main entrance of Kunstnernes Hus.

The performance takes place in Slottsparken vis-à-vis Kunstnernes Hus
Tuesday 2nd of June, 12
 pm
Thursday 4th of June, 5 pm
Saturday 6th of June, 12
 pm
Tuesday 9th of June, 12
 pm
Sunday 7th of June, 12
 pm
Thursday 11th of June, 5 pm
Saturday, 13th of June, 12
 pm
Sunday, 14th of June, 12
 pm

 

Miriam Hansen and Sara Rönnbäck, Hidden abilities
Miriam Hansen and Sara Rönnbäck’s séances can be viewed as an alternative guided tour of the exhibition. The interest in séances as a method lies in the possibility to obtain information from the work that does not relate to a logical reading of it. The goal is to create a situation where one collectively attempts to approach a more direct perception of the artworks. Register via email, johansen.miriam@gmail.com, from 25th of May.

The séance takes place in the exhibition spaces / main exhibition room
Thursday 4th of June, 00:00 – 01:00 am
Friday 5th of June, 00:00 – 01:00 am
Saturday 6th of June, 00:00 – 01:00 am

 

 

 

Share →

2 Responses to Avgangsutstillingen 2015