visuellidentitet_avgangsutstillingen2014

MA Kunstakademiet – Kunsthøgskolen i Oslo

23. mai – 8. juni 2014

 

(Please scroll down for English version)

«Avgangsutstillingen 2014»
Master i billedkunst, Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo.
Åpner på Kunstnernes Hus fredag 23. mai 2014 kl. 19.00.

Avgangsstudentene ved masterprogrammet i billedkunst på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo inviteres enda en gang inn i Kunstnernes Hus sine to overlyssaler «vår» og «høst».

Idet du går opp trappene på Kunstnerens Hus for å komme inn i utstillingen vil du kunne oppleve den 22 meter lange fresken i taket fra 1931-32 som fremstiller «kunstnerens tornefulle vei mot høydene» av Per Krogh, som var professor ved Statens Kunstakademi fra 1946 til 1958. Dette er en av de permanente påminnelsene om de to institusjonenes tette bånd.

«Avgangsutstillingen 2014» er et av mange programpunkter gjennom året på Kunstnernes Hus som befester de to institusjonenes samarbeid og bidrag til en den livlige kunstscenen i Oslo.

Gjennom sin studietid har de 21 kunstnerne som definerer årets «Avgangsutstillingen 2014» (23. mai-8. juni 2014) vært viktige bestanddeler av Oslos kunstscene gjennom utstillinger, prosjekter, publikasjoner og internasjonale prestasjoner – og vil fortsette å være det der de velger å slå seg ned. Masterstudentene velger sin kurator til avgangsutstillingen, og i år er det Anne Szefer Karlsen, leder av Hordaland kunstsenter i Bergen, som har takket ja til utfordringen.

Avgangsstudenter i 2014 er:
Mo Abd-Ulla, Hedda Roterud Amundsen, Tiago Bom, Victoria Durnak, Jóhanna Ellen, Serina Erfjord, Karin Erixon, Silje D. Henden, Julia Lee L. Hong, Matilda Höög, Chandra Sen, Linda Lerseth, Mimmi Mattila, Andreas Hald Oxenvad, Daniel Slåttnes, Ayatgali Tuleubek, Vikram Uchida-Khanna, Tarald Wassvik, Jessica Williams, Silje Eugenie Strande Øktner og Knut Ivar Aaser.

I løpet av utstillingsperioden kan publikum møte kunstnerne i ulike omvisninger, høre om deres arbeid fram mot utstillingen og få vite mer om verkene som stilles ut. Alle omvisningene er åpne for de med inngangsbillett.

25. mai kl. 14:00 holdes «Åpen omvisning» der publikum inviteres til å treffe Victoria Durnak som i verket «Et bord betyr mer enn et glass» gir bort bord hun har fått på finn.no/torget, Chandra Sen som har skapt verket «Fiskeri förbjudet. Spaning förbjuden» som består av et veggmaleri som dekker en hel vegg på Kunstnernes Hus og en rekke oljemalerier, og Tarald Wassvik som viser en serie akvareller under tittelen «Mancala». Omvisningen holdes på norsk.

28. mai kl. 13:00 holdes «Formiddagsomvisning» der publikum inviteres til å treffe Daniel Slåttnes og se hans «Observasjoner av meditasjoner, visjoner og transer», høre mer om bakgrunnen for Karin Erixonsine malerier av kvinneskikkelser i verkene «Violet’s Message» og «All That is Romantic Melts Into Air: love as a postmodern condition», og Serina Erfjords materialeksperimenter i «House of Milk» og veggtegningen «Corner». Omvisningen holdes på norsk.

29. mai kl. 13:00 holdes «Barnevognsomvisning» der publikum inviteres til å oppleve Tiago Bom sin videoinstallasjon «The Cynic» som tar et kraftig arkitektonisk grep om rommet, Vikram Uchida-Khannasin installasjon «Workshop» som har en overraskende kobling til alternative samfunnsformer og Jessica Williams sitt verk «Slow Education» som består av en video og en bok der en hjemmelaget pil og bue spiller en fremtredende rolle. Omvisningen holdes på engelsk.

1. juni kl. 14:00 holdes igjen en «Åpen omvisning». Denne gangen med fokus på Matilda Höög sitt videoverk «Rep» der vi inviteres inn som ubudne gjester, Jóhanna Ellen sin videoinstallasjon «Eye Love: Pretending to Sleep» der lyden er et vel så viktig virkemiddel som bildet og Mimmi Mattila sitt bildespill «Ain’t no point to keep a moose on a leash» der hverdagslige gjenstander plasseres på hodet. Omvisningen holdes på norsk.

4. juni kl. 13:00 holdes det igjen «Formiddagsomvisning». Denne gangen med fokus på Knut Ivar Aasersitt verk «Godt grunnlag», Hedda Roterud Amundsen sin romlige installasjon «Avstanden mellom deg og meg», som tar utgangspunkt i mellommenneskelige relasjoner og et fiktivt kart, og Andreas Hald Oxenvads to verker «Gymnopedist (for hand)» og «Untitled Peace – Unbalanced Piece – Unbalanced Peace» der han eksperimenterer med lyd på to ulike sanselige måter. Omvisningen holdes på norsk.

5. juni kl. 13:00 holdes det igjen «Barnevognsomvisning». Denne gangen med fokus på Silje D. Hendensitt tekstverk «Konkurransemennesket» der publikum kan ta med seg en utgave hjem for å nærlese dersom de ønsker, Silje Eugenie Strande Øktner forteller om «Damlitjennet» og hendelsene fra skogen omkring tjernet, og Linda Lerseth gir oss et innblikk i en kunstners prosess og tanker gjennom verket «DET GODE SELSKAP – Andre fase: Avgangsutstillingen». Omvisningen holdes på norsk.

8. juni kl. 14:00 holdes siste «Åpen omvisning». Julia Lee L. Hong inviterer publikum inn i fortellingen «As boy awoke to tell (in the feel of spring)», Ayatgali Tuleubek leker med forventingene vi har til det økonomiske markedet gjennom teknologien vi omgir oss med i «Collapse and Predictability», og Mo Abd-Ulla viser «Would 1000 flowers make European Spring?». Omvisningen holdes på engelsk.

Kunstakademiet er et av seks fakulteter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Norges ledende utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunstakademiet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå innen billedkunst, og tar aktivt del i Oslos kunstscene gjennom et tett samarbeid med Kunstnerens Hus og offentligheten.

 

Mer informasjon om studentene:

http://www.khio.no/filestore/Oversiktoverallestudentene.pdf

 

 

///

«Graduation Exhibition 2014»
Master of Fine Art, The Academy of Fine Art, Oslo National Academy of the Arts.
Opens at Kunstnernes Hus Friday 23 May 2014 at 7pm.

Once again, the graduating Master of Fine Art students of the Academy of Fine Art at the Oslo National Academy of the Arts are invited into the two skylight halls named «spring» and «autumn» at Kunstnernes Hus.

As you enter Kunstnernes Hus, going upstairs to access the exhibition, you will experience the 22 meters long fresco in the ceiling from 1931-32 picturing «the artist’s thorny road to the heights» by Per Krogh, professor at the Academy of Fine Art from 1946 to 1958. This is one of the permanent reminders of the two institutions’ close historical ties.

The Graduation Exhibition is one of several programme points throughout the year at Kunstnernes Hus, further solidifying the two institutions’ collaboration and contribution to the lively Oslo art scene.

Throughout their studies the 21 emerging artists who define «Graduation Exhibition 2014» (23 May-8 June 2014) have been instrumental and integral to the Oslo art scene through exhibitions, projects, publications and international accomplishments–and will continue to be so in their chosen contexts after their studies. The Master students choose their curator–this year Anne Szefer Karlsen, Director of Hordaland Art Centre in Bergen, Norway, has been given this honour.

Class of 2014:
Mo Abd-Ulla, Hedda Roterud Amundsen, Tiago Bom, Victoria Durnak, Jóhanna Ellen, Serina Erfjord, Karin Erixon, Silje D. Henden, Julia Lee L. Hong, Matilda Höög, Chandra Sen, Linda Lerseth, Mimmi Mattila, Andreas Hald Oxenvad, Daniel Slåttnes, Ayatgali Tuleubek, Vikram Uchida-Khanna, Tarald Wassvik, Jessica Williams, Silje Eugenie Strande Øktner and Knut Ivar Aaser.

The «Graduation Exhibition 2014» is one of several programme points throughout the year at Kunstnernes Hus, further solidifying the two institutions’ collaboration and contribution to the lively Oslo art scene.

During the course of the exhibition audiences are invited to a variety of guided tours by the students to be introduced to their works and hear more about the process leading up to the exhibition. All the tours are open to everyone with a ticket to the exhibition.

25 May at 2pm: «Open tour» with Victoria Durnak, who in her work «Et bord betyr mer enn et glass» («A table means more than a glass») will give away tables she has been given through finn.no/torget (Norwegian «craigslist»), Chandra Sen who has created the work «Even cooler» consisting of a wall painting covering one of the walls at Kunstnernes Hus and a number of oil paintings, and Tarald Wassvik showing a series of watercolour paintings, titled «Mancala». In Norwegian.

28. May at 1pm: «Lunch tour» with Daniel Slåttnes who shows his «Observasjoner av meditasjoner, visjoner, og transer» («Observations of meditations, visions and trances»), Karin Erixon who will discuss her painting suites «Violet’s Message and All That is Romantic Melts Into Air: love as a postmodern condition», and Serina Erfjord will introduce her material experiments in the work «House of Milk» and the wall drawing «Corner». In Norwegian.

29 May at 1pm: «Pram tour» with Tiago Bom who presents his architectonic video installation «The Cynic», Vikram Uchida-Khanna discusses his installation «Workshop» with surprising links to alternative societies and Jessica Williams who presents her work «Slow Education» that consists of a video and book and where a crafted bow and arrow play a big part. In English.

1 June at 2pm: «Open tour» with Matilda Höög who shows her video «Rope» where we take on the roles of uninvited guests. Jóhanna Ellen will present her video installation «Eye Love: Pretending to Sleep» where the sound is just as important as the image and Mimmi Mattila will present her slide show «Ain’t no point to keep a moose on a leash» where everyday objects play an important role. In Norwegian.

4 June at 1pm: «Lunch tour» with Knut Ivar Aaser who presents his work «Godt grunnlag», Hedda Roterud Amundsen shows her spatial installation «Avstaden mellom deg og meg» («The distance between you and me») and Andreas Hald Oxenvad will discuss his two pieces «Gymnopedist (for hand)» and «Untitled Peace–Unbalanced Piece–Unbalanced Peace» where he has experimented with sound in different ways. In Norwegian.

5 June at 1pm: «Pram tour» with Silje D. Henden who will present her text piece «Konkurransemennesket» and the audience is invited to bring it home with them, Silje Eugenie Strande Øktner will tell you about «Damlitjennet» («The Damli Lake») and the events that has taken place around this lake in the forest, and Linda Lerseth introduces the audience to an artist’s process and thoughts through the work «DET GODE SELSKAP–Andre fase: Avgangsutstillingen» («IN GOOD COMPANY–Second phase: the Graduation Exhibition»). In Norwegian.

8 June at 2pm: «Open tour» with Julia Lee L. Hong who invites the audience into the story «As boy awoke to tell (in the feel of spring)», Ayatgali Tuleubek plays with the expectations we have to the financial market through the technology that surrounds us in his work «Collapse and Predictability», and Mo Abd-Ulla presents «Would 1000 flowers make European Spring?». In English.

The Academy of Fine Art is one of six departments at the Oslo National Academy of the Arts, Norway’s largest educational institution for artists and designers. The Academy of Fine Art offers educational programmes at Bachelor and Master level within Fine Art, taking active part in the Oslo art scene through a close collaboration with Kunstnernes Hus and the public.

 

Read more about the students:

http://www.khio.no/filestore/Oversiktoverallestudentene.pdf

Share →